Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu Bartosz Rychlik na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 20-05-2015 o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sieradzu z siedzibą przy Al.Zwycięstwa 1, 98-200 SIERADZ, pokój XI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy ul. Płk. M.A. Tarnowskiego, 98-290 Warta, dla której Sąd Rejonowy w Sieradzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 186.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 139.500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18.600,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział I w Wieluniu 15 10204564 0000 5102 0103 1954.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Sieradzu mieszczącym się pod adresem: Al.Zwycięstwa 1, 98-200 SIERADZ.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Sieradzu

Bartosz Rychlik

Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 5, 98-200 SIERADZ

tel. 43 822 57 28 / fax. 43 822 57 28

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/211207

Numer oferty: L/76/N/04/15
Region: łódzkie
Cena: 139.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka