Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Agnieszka Kosacka-Bobier na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 16-01-2014r. o godz. 08:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr XII, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości w postaci działki o nr geod.3074/1 i pow.0,0891ha ,zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym parterowym - drewniano murowanym o pow. użytkowej 73 m2 ( 3 pokoje z kuchnią łazienka, sień, korytarz), budynkiem gospodarczym w którym mieści się kotłownia i drewutnia o pow. użytk.30 m2 oraz garażem o pow.użytk.24,50m2 położonej: 16-010 Wasilków, Sienkiewicza, dla której Sąd Rejonowy IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 217 500,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 163 125,00zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21750,00zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku 03 10201332 0000 1502 0711 4749 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.17:00 do godz.18:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik  Sądowy          

przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku

Agnieszka Kosacka-Bobier                                                                                      

Kancelaria Komornicza w Białymstoku                        

15-889 Białystok ul. Brukowa 28                                              .

tel. 85 732 74 18 NIP:542-283-84-90 e-mail:

bialystok.kosacka-bobier@komornik.pl                        

www.komomik-kosacka.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/112546

Numer oferty: L/131/N/12/13
Region: podlaskie
Cena: 163.125,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka