Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Elżbieta Sciślicka-Żakowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 22-09-2014 r. o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku mającego siedzibę przy ul. Mickiewicza 103 w sali nr XXIII, odbędzie się: pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego składającego się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o pow. 45,10 m2 położonego: 16-010 Wasilków, Krucza 26  dla którego Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma   oszacowania   wynosi   146.495,00 zł,   zaś   cena   wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 109.871,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14.649,50 zł, na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Białymstoku 04 1240 5211 1111 0010 5131 4555 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. 

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Białymstoku odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego (Sygn. akt II Co 2184/14). 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku Elżbieta Sciślicka-Żakowicz ul. Mickiewicza 33, p. 408, 17-100 Bielsk Podlaski tel.: 85 7305155 email: bielsk.podlaski2@komornik.pl

 

Numer oferty: L/40/N/08/14
Region: podlaskie
Cena: 109.871,25 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie