Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Agata Kowalewska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-02-2014r. o godz. 11:00 w Sąd Rejonowy w Giżycku 11-500 Giżycko, ul. Warszawska 28 odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego mieszkanie własnościowe znajdujące się na IVp. składające się z 3 pokoi o pow. użytkowej 57,32 m kw. położonego: 11-600 Węgorzewo, ul. 11 Listopada , dla którego Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych przy SR Giżycko prowadzi księgę wieczystą. 

Suma   oszacowania   wynosi   150 050,00 zł,   zaś   cena   wywołania   jest  równa  2/3 sumy oszacowania i wynosi 100 033,33zl.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 005,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. O/Pisz 90102047530000080200060111. Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Giżycku przy ul. Warszawska 28 w pok. 107 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Rew.II)         

przy Sądzie Rejonowym w Giżycku                             

Agata Kowalewska

Kancelaria Komornicza w Węgorzewie ul. Krzywa 2 tel. 0-87 427 32-27

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/119578

 

 

Numer oferty: L/202/N/01/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 100 033,33 zl
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie