Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Centrum Restrukturyzacji  i Windykacji Biuro w Warszawie informuje, iż w dniu 31-01-2014r.   o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Giżycku mającego siedzibę przy ul. Warszawskiej 28 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej: 

- działka nr 485/1  z portem jachtowym w trakcie budowy o powierzchni 5183 m.kw. wraz z budynkiem garażowym  oraz udział w wysokości 7825/10000 (działka nr 485/2) oraz działka 486/1 położonej 11-600 Węgorzewo, dla której Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Giżycku prowadzi księgę wieczystą.        

 

Suma oszacowania wynosi 964.540,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 723.405,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 96.454,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika przy Sądzie Rejonowym w Giżycku Agaty Kowalewskiej nr 90 1020 4753 0000 0802 0006 0111 w PKO BP  S.A. Oddział w Piszu.

Rękojmię należy uiścić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym  w Giżycku przy ul. Warszawskiej 28 pok. 107 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Komornik Sądowy przy Sadzie Rejonowym w Giżycku Agata Kowalewska Kancelaria Komornicza w Węgorzewie  ul. Krzywa 2,  11-600 Węgorzewo tel.  (87) 427-32-27.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/114493

 

Numer oferty: L/108/N/01/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 723.405,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny