Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie Jacek Baidyga Kancelaria Komornicza w Węgrowie zawiadamia na podstawie art. 953 kpe w związku z art. 955 kpc, że w dniu 6 grudnia 2013 roku o godz. 13:00 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Węgrowie odbędzie się:

prawa własności nieruchomości:

gruntowej zabudowanej - działka gruntu nr 6058/11 o pow. 0,1534 ha, zabudowana obiektami stacji paliw: zestaw 5 dystrybutorów, pawilon biurowo - handlowy, wiata nad dystrybutorami, zbiornik paliw, położonej w Węgrowie przy Al. Solidarności, przy drodze wojewódzkiej nr 637 i posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Węgrowie.  

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 901.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 675.750,00 zł. Rękojmia 90.100,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce lub przelewem na konto komornika w PKO BP O/Węgrów nr 68102044760000890200220376 z dopiskiem: "wadium KM 259/13".

Nieruchomość tę można oglądać codziennie w ciągu dwóch tygodni przed licytacją zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

  

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Węgrowie Jacek Baidyga ul. Przemysłowa 1, 07-100 Węgrów tel..: 25 7922468.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/105407

Numer oferty: L/134/N/11/13
Region: mazowieckie
Cena: 675.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny