Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu Bartosz Podyma na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05-09-2014 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wieluniu z siedzibą przy ul. Jana Kilińskiego 12, 98-300 Wieluń, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Targowa, 98-300 Wieluń, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: działki: o pow. 0,1745 ha teren zabudowany budynkiem: - o funkcji przemysłowej o 1,0 kondygnacji nadziemnej, o powierzchni zabudowy 269m2, - o funkcji mieszkalnej o 2,0 kondygnacji nadziemnej, o powierzchni zabudowy 255m2, - o funkcji handlowo usługowej, o 1,0 kondygnacji nadziemnej, o powierzchni zabudowy 28m2, - o funkcji inne niemieszkalne, o 1,0 kondygnacji nadziemnej, o powierzchni zabudowy 42m2

Suma oszacowania wynosi 1 327 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 995 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 132 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP SA Oddział 1 w Wieluniu 43102045640000570200820472.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wieluniu

Bartosz Podyma

Kancelaria Komornicza, Jana Kilińskiego 25, Wieluń, 98-300 Wieluń

tel. 43 843 20 61 / fax. 43 843 20 61

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/159363

Numer oferty: L/11/N/08/14
Region: łódzkie
Cena: 995.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka
Obiekt komercyjny