Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Nazim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-06-2014 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4, 55-100 Trzebnica, pokój 5, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Wilczyn, 55-120 Oborniki Śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: działka ewidencyjna nr 32/12 Nieruchomość przeznaczona jest wg aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Oborniki Śląskie, w obrębie Wilczyn, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą o niskiej intensywności zabudowy.Nieruchomość charakteryzuje się urokliwym położeniem nieopodal kompleksu leśnego, o wysokich walorach krajobrazowych (widokowych), jest niezagospodarowana (stanowi teren odłogowanej roli), nieuzbrojona w przyłącza do sieci infrastruktury technicznej, z dojazdem z nieurządzonej drogi publicznej o nawierzchni gruntowej.

Suma oszacowania wynosi 79 988,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 59 991,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 998,80 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: NORDEA BANK POLSKA SA I O. we Wrocławiu 94 1440 1156 0000 0000 0936 6873.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy mieszczącym się pod adresem: Parkowa 4, Trzebnica, 55-100 Trzebnica.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Michał Nazim

Kancelaria Komornicza, Roosevelta 8, Trzebnica, 55-100 Trzebnica

tel. 71 3121504 / fax. 71 3121504

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/144361

 

Numer oferty: L/268/N/05/14
Region: dolnośląskie
Cena: 59.991,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka