Opis

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Nazim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-10-2014 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4, 55-100 Trzebnica, pokój 4, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Wilczyn, 55-120 Oborniki Śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości:

działki ewidencyjne: nr 32/9 o powierzchni 0,1048ha, nr 32/10 o powierzchni 0,1063ha, nr 32/11 o powierzchni 0,1158ha, nr 32/12 o powierzchni 0,1325ha, nr 32/13 o powierzchni 0,1491ha, nr 32/14 o powierzchni 0,1242ha, nr 32/15 o powierzchni 0,1298ha, nr 32/38 o powierzchni 0,1522ha Nieruchomość gruntowa niezabudowana o łącznej powierzchni 1,0147 1 ha, położona poza terenem zabudowanym w północnej części wsi Wilczyn, w gminie Oborniki Śląskie, znajdująca się w kompleksie ośmiu sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych: 32/9, 32/10, 32/11, 32/12, 32/13, 32/14, 32/15, 32/38. Nieruchomość przeznaczona jest wg aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Oborniki Śląskie, w obrębie Wilczyn, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą o niskiej intensywności zabudowy. Nieruchomość charakteryzuje się urokliwym położeniem nieopodal kompleksu leśnego, o wysokich walorach krajobrazowych (widokowych), jest niezagospodarowana (stanowi teren odłogowanej roli), nieuzbrojona w przyłącza do sieci infrastruktury technicznej, z dojazdem z nieurządzonej drogi publicznej o nawierzchni gruntowej. Przez teren nieruchomości przebiegają dwie napowietrzne linie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (20kV). Suma oszacowania   całej   nieruchomości   wynosi   613 523,00 zł,  zaś  cena  wywołania  jest  równa  2/3  sumy oszacowania  i  wynosi 409 015,32zł.  Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 61 352,30zł.

Suma   oszacowania   działki   nr 32/9   wynosi   64 782,00zł,   zaś   cena   wywołania   jest   równa   2/3 sumy oszacowania i wynosi 43 187,99zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 478,20zł.  Suma   oszacowania   działki  nr 32/10 wynosi 65 709,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 43 805,99zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 570,90zł. Suma oszacowania działki nr 32/11 wynosi 71 581,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 47 720,66  zł.   Licytant   przystępujący   do   przetargu   powinien   złożyć   rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 158,10zł.  Suma   oszacowania działki nr 32/12 wynosi 79 988,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 53 325,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 998,80zł. Suma oszacowania działki nr 32/13 wynosi 90 009,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 60 005,99zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 000,90zł. Suma oszacowania działki nr 32/14 wynosi 74 977,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 49 984,66zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 497,70zł.Suma oszacowania działki nr 32/15 wynosi 74 596,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 49 730,33zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 459,60zł.  Suma   oszacowania działki   32/38   wynos i 91 881,00zł,   zaś   cena   wywołania   jest  równa  2/3   sumy  oszacowania  i  wynosi 61 254,37zł.   Licytant   przystępujący   do   przetargu   powinien   złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 188,10zł.

Suma     oszacowania     wynosi     613 523,00 zł,   zaś   cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 409 015,32 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 61 352,30 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: NORDEA BANK POLSKA SA I O. we Wrocławiu 94 1440 1156 0000 0000 0936 6873.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy mieszczącym się pod adresem: Parkowa 4, Trzebnica, 55-100 Trzebnica.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Michał Nazim

Kancelaria Komornicza, Roosevelta 8, Trzebnica, 55-100 Trzebnica

tel. 71 3121504 / fax. 71 3121504

 

Numer oferty: L/61/N/09/14
Region: dolnośląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka