Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Nazim na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 07-07-2014 o godz. 11:45 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy z siedzibą przy Parkowa 4, 55-100 Trzebnica, pokój 1, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy  Wilczyn, 55-120 Oborniki Śląskie, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 240 555,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 180 416,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 24 055,50 zł.   Rękojmia   powinna   być   złożona   w   gotówce   albo  w   książeczce oszczędnościowej   zaopatrzonej   w upoważnienie   właściciela   książeczki   do   wypłaty  całego  wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: NORDEA BANK POLSKA SA I O. we Wrocławiu 94 1440 1156 0000 0000 0936 6873.

Suma oszacowania działki nr 32/30 wynosi 74 295,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  55 721,25zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 429,50zł.

Suma oszacowania działki nr 32/31 wynosi 55 568,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi   41 676,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 556,80zł.

Suma oszacowania działki nr 32/32 wynosi 55 568,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  41 676,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 556,80zł.

Suma oszacowania dzialki nr 32/39 wynosi 55 124,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi  41 343,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 512,40zł.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Trzebnicy mieszczącym się pod adresem: Parkowa 4, Trzebnica, 55-100 Trzebnica.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy

Michał Nazim

Kancelaria Komornicza, Roosevelta 8, Trzebnica, 55-100 Trzebnica

tel. 71 3121504 / fax. 71 3121504

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/146759

 

Numer oferty: L/22/N/06/14
Region: dolnośląskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka