Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Wojciech Ptak na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-02-2014r. o godz. 10:20 w budynku Sądu Rejonowego w Lesznie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 2 w sali nr 21, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednokondygnacyjnym.o dachu dwuspadowym o pow. użytkowej budynku 111,10 m2 wyposażona położonej: 64-115 Lipno. Wilkowice. ul.Łanowa, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie VI Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą.  

Nieruchomość została oszacowana na kwotę 326.600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 244.950,00zl. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 32.660,00zł w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Lesznie 83 1020 3088 0000 8402 0035 6071 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00 do godz. 13:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika i Sądzie Rejonowym w Lesznie w Wydziale Cywlinym akta, odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Wojciech Ptak Kancelaria Komornic/;) w Lesznie 64-! 00 Leszno ul. Lipowa 34/1 (el. (65) 520 70 42. fax: 533 70 02

 

 

Numer oferty: L/93/N/01/14
Region: wielkopolskie
Cena: 244.950,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka