Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-01 -2014 o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Jarocinie mającego siedzibę przy Wrocławska 6 w sali nr 15, odbędzie się druga licytacja nieruchomości  położonej: Wilkowyja, ul. Grabowa, 63-200 Jarocin, dla której Sąd Rejonowy w Jarocinie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Sprzedaż licytacyjna obejmuje:

1)  działkę nr 446 o pow. 0.0648 ha

2)   budynek mieszkalny (w budowie), Pu= 198.80 m2

Suma oszacowania wynosi 328 618,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 219 078,67zł.   Licytant   przystępujący   do   przetargu   powinien   złożyć   rękojmię   w   wysokości   jednej   dziesiątej sumy   oszacowania,   to   jest   32 861,80 zł. Rękojmia powinna być złożona na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Kaliszu 51 10202212 0000 5102 0079 5823 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nic przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie

Kancelaria Komornicza Jerzy Kujawski

63-200 Jarocin, ul Do Zdroju 8

lei 0-62 747 14 e-mail jarocin@komomik.pl

Numer oferty: L/132/N/12/13
Region: wielkopolskie
Cena: 219.078,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka