Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek zawiadamia na podstawie art 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 14 stycznia 2014r. o godz. 11:30 w Sądzie Rejonowym w Cieszynie przy ul. Garncarskiej 8 - sala nr 101 odbędzie się: pierwsza licytacja Nieruchomości oznaczonej jako:

działka nr 2138 o pow. 2016 m2 zabudowana budynkiem pensjonatowo-mieszkalnym "Willa nad potokiem " o pow. użyt. 459,90 m2, położona w miejscowości Wisła, Cieślarów posiadającej księgę wieczystą w Wydz.Ksiąg Wieczystych SR w Cieszynie. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę  1.517.800,00 zł. Cena wywoławcza - 3/4 wartości oszacowania 1.138.350,00 zł.  Rękojmia - 151.780,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w kasie SR w Cieszynie rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto depozytowe sądu : Bank Gospodarstwa Krajowego O/Katowice nr 14 1130 1091 7003 9085 3000 0369. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i praw dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie Jacek Jarek Kancelaria Komornicza w Cieszynie (kod: 43-400)

UWAGA! Kancelaria przeniesiona na ul. Bobrecką 1 (poprzednio: ul. Rynek 13) te!.: (0-33) 85-12-129; (0-33) 85-10-997; fax: (0-33) 85-10-324         e-mail: cieszyn2@komornik.pl; www.komornik-cieszyn.pl

Numer oferty: L/146/N/12/13
Region: śląskie
Cena: 1.138.350,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny