Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku ul. Andriollego 40 lok 6 na podstawie art.953 kpc. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 12/02/2015 roku o godzinie 13.30 w Sądzie Rejonowym w Otwocku ul. Armii Krajowej 2 w sali nr 5 odbędzie się druga licytacja  nieruchomości położonej w miejscowości Władzin, gmina Kołbiel składającej się z działki gruntu o nr ewidencyjnym 304 o łącznej powierzchni 9000,00 m. kwDziałka   gruntu  jest niezabudowana, w kształcie prostokąta o wym. ok. 30 na 300 m, zadrzewiona, ogrodzona ogrodzeniem z siatki metalowej na słupkach metalowych, z możliwością podłączenia mediów. Na sąsiedniej działce (niebędącej przedmiotem licytacji) zlokalizowany jest obiekt produkcyjno-usługowy- produkcja i hurtownia zabawek dla dzieci. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Otwocku.

Nieruchomość oszacowano na kwotę 688 565,00zł., cena wywołania wynosi 459 043,33zł., Przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć vadium w wysokości 1/10 sumy oszacowania tj. kwoty 68 856,50zł. na konto komornika: PKO BP S.A. XII O/Warszawa 95 10201127 0000 1702 0013 3751 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Vadium może być również złożone w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia o utracie rękojmi .

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Akta sprawy można przeglądać na 2 tygodnie przed terminem licytacji w Sądzie Rejonowym Otwocku, Wydziale Cywilnym. Nieruchomość można oglądać na 2 tygodnie przed terminem licytacji.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Otwocku ul. Andriollego 40 lok 6 tel.: 22 7793235 email: otwock.adamska@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/194412

Numer oferty: L/21/N/02/15
Region: mazowieckie
Cena: 459.043,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka