Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 29-11-2013r. o godz. 14:00 w Sąd Rejonowy 87-800 Włocławek, ul. Kilińskiego 20 sala A 13 odbędzie się druga licytacja wieczystego użytkowania nieruchomości położonej: 87-800 Włocławek, Płocka -prawo użytkowania wieczystego działek gruntu  nr 1/11, 95/9, 95/12, 95/15, 92, 1/14, 1/15, 1/16. 1/17, 1/42, 1/44, 1/46, 1/48, 1/50, 1/52,^1/54, 1/56, 1/58. 1/60 o łącznej pow.3.5122ha do dnia 05-12-2089 r. wraz ze znajdującymi się na niej zespołem obiektów elewatora zbożowego dla której Sąd Rejonowy Włocławek Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 8 518 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 5 679 133,33 zł.   Licytant   przystępujący   do   przetargu   powinien   złożyć   rękojmię   w   wysokości   jednej   dziesiątej sumy oszacowania to jest 851 870,00zl. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Ochrony Środowiska SA O/Wloclawek 77 15401069 2001 8718 2692 0001 Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego Jiie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądownego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskał)' w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Komornik Sądowy (dawniej Rew.f) przy Siidziu Rejonowym we Włocławku Grzegorz Perczyński Kancelaria Komornicza we Włocławku UL. POW 21A, 87-800 WŁOCŁAWEK tel.: 54 2312910 fax.: 54 2312910
mail: wloclawek1@komornik.pl www.komornikwloclawek.pl

Numer oferty: L/83/N/11/13
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 5 679 133,33 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Obiekt komercyjny