Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym we Włocławku Konrad Boszko na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 27-02-2014 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego we Włocławku mającego siedzibę przy Kilińskiego 20 w sali nr A 115, odbędzie się pierwsza licytacja 1/3 niewydzielonej części nieruchomości położonej: 87-800 Włocławek, ul. Marii Dąbrowskiej, dla której Sąd Rejonowy we Włocławku Wydz. Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania udziału w wymiarze 1/3 wynosi 126 100.00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 94 575,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 261,00 zł w gotówce w Kancelarii Komornika Sadowego Konrada Boszko. Rękojmię można uiścić także na konto komornika.

Wadium musi się znaleźć na koncie najpóźniej do końca dnia poprzedzającego termin licytacji : Bank Ochrony Środowiska SA O. we Włocławku 11154010692001871825330001

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy ul. P.O.W. 21a w pok. 14 (w godzinach 9:00 - 15:00) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej /na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa:  obwieszczenie  Komornik  Sądowy  przy  Sądzie  Rejonowym we Włocławku Konrad Boszko ul. pow 21a, 87-800 Włocławek tel.: 54 2312998 fax.: 54 2312998 mail: wloclawek5@komornik.pl   

      http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/122364

                                                                        

Numer oferty: L/83/N/02/14
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 94.575,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka