Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Marcin Koziara na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-06-2015 o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Łasku z siedzibą przy Kolejowa 12, 98-100 Łask, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Wola Bachorska, 98-113 Buczek, dla której Sąd Rejonowy w Łasku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

 Suma oszacowania wynosi 23 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 15 466,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 320,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO 49 10203916 0000 0102 0181 3302.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Łasku mieszczącym się pod adresem: Kolejowa 12, Łask, 98-100 Łask.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Łasku Marcin Koziara Kancelaria Komornicza, Armii Ludowej 65, Łask, 98-100 Łask tel. (43) 656-44-60 / fax. (43) 675-46-15.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/221490

Numer oferty: L/148/N/05/15
Region: łódzkie
Cena: 15.466,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka