Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku Wojciech Piłat na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-09-2015 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą przy Wyszyńskiego 18, 21-040 Świdnik, pokój XIII, odbędzie się druga licytacja: 

- nieruchomości  położonej przy Wola Piasecka Wola Piasecka, 21-050 Piaski, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa rolna, niezabudowana o pow. 5400 m2 stanowiąca działkę 314.

Suma oszacowania wynosi 13 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 9 000,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 350,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

- nieruchomości położonej przy Wola Piasecka,  21-050 Piaski, dla której Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa rolna, niezabudowana o pow. 2700 m2 stanowiąca działkę 834.

Suma oszacowania wynosi 4 320,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 880,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 432,00 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 10:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. 

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Pko BP S.A. 48102031760000540201526318.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie Wojciech Piłat Kancelaria Komornicza, Mełgiewska 2, Lublin, 20-209 Lublin tel. 815280393 / fax. 815280393, 795000393.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/232376

Numer oferty: L/35/N/07/15
Region: lubelskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka