Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Robert Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27 lutego 2015r. o godz. 10: 00 w budynku Sądu Rejonowego w Grójcu przy ul. Sportowej 14 w sali nr VI, odbędzie się  pierwsza licytacja nieruchomości niewykończonego domu o pow. użytkowej 183,30 m kw. z działką o pow. 4.100 m kw.  Przedmiotem licytacji będzie nieruchomość położona  w miejscowości Wola Worowska , (obręb 0037), gm. Grójec woj. mazowieckie, obejmująca działkę oznaczoną w ewidencji gruntów nr 122 o powierzchni 4100m kw. zabudowaną murowanym budynkiem mieszkalnym wolnostojącym niepodpiwniczonym, parterowym z poddaszem użytkowym w stanie wykończeniowym o powierzchni użytkowej 183,30 m kw..  Dla nieruchomości   Sąd Rejonowy w Grójcu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę  wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 370.000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi    277.500,00 zł. Najniższe postąpienie w licytacji wynosi  2.775,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 37.000,00zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  Rękojmię można uiścić na konto kancelarii  komornika: PKO BP  SA I O/Radom 82 10204317 0000 5302 0093 7615 lub w gotówce.

Rękojmia może być również  złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w  przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.    W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz strony mogą przeglądać  akta w Sądzie Rejonowym w Grójcu w Wydziale Cywilnym. Operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika.  Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Licytacja może być odwołana bez podania przyczyny. (Dokładniejsze informacje w kancelarii komornika, tel. /(48)- 664-69-96/ oraz na   www.komornik-grojec.pl w sprawie KM  794/13).                 

Numer oferty: L/147/N/12/14
Region: mazowieckie
Cena: 277.500,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka