Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie mający kancelarię w Opatowie przy ul. Żeromskiego 1 na podstawie art. 10136 kpc w związku  z związku z art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 05.03.2015 roku o godz. 11:00 odbędzie się w kancelarii komornika w Opatowie przy ul. Żeromskiego 1

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości w postaci działki nr ew. 59/2 o pow. 1.96 ha stanowiąca: - grunty ome R IVb o pow. 89 ha; grunty orne RVI o pow. 0,07 ha. W kształcie regularnego czworoboku, węższymi bokami przylega do dróg dojazdowych, położona w miejscowości Wólka Lipowa, gm. Tarłów, która została wydzielona w trybie art. 946 kpc Postanowieniem Komornika Sądowego z dnia 13.01.2015 r. z nieruchomości, która posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Sandomierzu

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 15.000,00 zł.Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 12. 125,00 zł.Na podstawie Kodeksu Postępowania Cywilnego Art.867 §1. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. §2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. §3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

 

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opatowie Bartłomiej Szyszka Kancelaria Komornicza w Opatowie ul. Żeromskiego 1, 27-500 Opatów tel.: 15 8684095 mail: opatow@komornik.pl

Numer oferty: L/122/N/01/15
Region: świętokrzyskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka