Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Bogusław Mazur na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 31-01-2014r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Jarosławiu mającego siedzibę przy Jana Pawła II  11 w sali nr rozpraw nr 2, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości  położonej: 37-511 Wólka Pełkińska, Pełkinie , dla której Sad Rejonowy w Jarosławiu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 121 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 90 750,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 12.100,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BZ WBK FILIA JAROSŁAW 41 1500 1634 1216 3003 6514 0000 najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 12:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie

Komornik Sądowy (dawniej Rew.l) przy Sądzie Rejonowym w Jarosławiu Bogusław Mazur

Kancelaria Komornicza w Jarosławiu 37-500 Jarosław Czarnieckiego 13/2

teł. 0/16/621 30 66 e-mail: boguslaw.mazur@komomik-jaroslaw.pl

 

Numer oferty: L/95/N/12/13
Region: podkarpackie
Cena: 90.750,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka