Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Marcin Żydak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc. że w dniu 15-07-2015 r. o godz. 10:15 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wołominie w sali nr: 12 odbędzie się pierwsza licytacja  udziału 2/3 w nieruchomości wspólnej gruntowej-zabudowanej położonej w miejscowości Wołomin, przy ul. Przeskok posiadającej założoną Księgę Wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wołominie.

W/w udział 2/3 w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 362.863.00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 272 147,25 zl.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania w.w. udziału w nieruchomości tj. 36 286,30 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w formie bezgotówkowej, na konto Komornika Sądowego Marcina Żydaka w Wołominie nr 17 1020 1026 0000 1802 0179 3181 Powszechna Kasa Oszczędności lłank Polski SA Centrum Rozliczeniowe Banku w Warszawie lub w formie gotówkowej w kancelarii komornika. Natomiast zwrot wadium będzie dokonywany przelewem na rachunek bankowy wpłacającego podany w piśmie skierowanym do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Marcina Żydak .

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni poprzedzających dzień licytacji zaś operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na r/.cc7. nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wołominie Marcin Żydak ul. Wiejska 9/26, 05-200 Wołomin tel.: 22 188 11 37 email: wolomin.zydak@komornik.pl

 

Numer oferty: L/143/N/06/15
Region: mazowieckie
Cena: 272.147,25 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka