Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-06-2014 o godz. 13:15 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie z siedzibą przy Królewiecka 55, 11-700 Mrągowo, pokój 114, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Woźnice 52, Woźnice, 11-730 Mikołajki, dla którego Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedsionka o łącznej powierzchni 60,07 m2, , położonego w Woźnicach 52, gm. Mikołajki, dla którego Sąd Rejonowy w Mrągowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą wraz z udziałem do 120/10000 części nieruchomości. 

Suma oszacowania wynosi 72 340,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 54 255,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 234,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski SA O. Centrum 28102036390000850200050377.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie  Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie

Andrzej Popowicz

Kancelaria Komornicza, Królewiecka 21, Mrągowo, 11-700 Mrągowo

tel. 897413250 / fax. 897413250

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/145617

Numer oferty: L/246/N/05/14
Region: warmińsko-mazurskie
Cena: 54.255,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie