Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin Marczak na podstawę art, 953 kpc podaje do publicznej wiadopmości, że : w dniu 18-02-2015r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie mającego siedzibę przy ul. Sienkiewicza 12 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej: 38-430 Miejsce Piastowe, Wrocanka, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.Nieruchomość stanowi działka 144 o po w, 0,1500 ha zabudawana drewnianym  budynkiem mieszkalnym o pow. Użytkowej — 66,88 m2 + część gospodarcza o pow. 11,44m2.

Suma oszacowania wynosi 48 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 36 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 4 880,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Zachodni WBK S.A. O. w Krośnie 51150014901214900342820000 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.()8:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy (dawniej Ucw.il) przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Marcin MarczakKancelaria Komornicza w Krośnie 38-400 Krosno I Olejarska 38A  tel.. (13)4367618

Numer oferty: L/134/N/12/14
Region: podkarpackie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom