Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy Jolanta Murawska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 19-02-2015 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Brodnicy z siedzibą przy Kościelna 23 i 25, 87-400 Golub-Dobrzyń, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Wrocki, 87-400 Golub-Dobrzyń, dla której Sąd Rejonowy w Brodnicy IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Golubiu-Dobrzyniu prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 71 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 47 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A. Golub-Dobrzyń 84 10205024 0000 1002 0010 0743.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

01.02.2015 - 16.02.2015

09:00 - 15:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Brodnicy

Jolanta Murawska

Kancelaria Komornicza, Ul. Rynek 17, Golub Dobrzyń, 87-400 Golub-Dobrzyń

tel. 56 683 28 02 / fax. 56 683 28 02

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/196238

 

Numer oferty: L/74/N/01/15
Region: kujawsko-pomorskie
Cena: 47.333,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka