Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia Marek Kosztowniak na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06-02-2014 o godz. 12:00 pod adresem: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia, Poznańska 20, 53-630 Wrocław odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu mieszkalnego  położonego przy Zachodnia 10, 53-644 Wrocław, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział KW prowadzi księgę wieczystą.


Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny położony na XIV piętrze budynku. Powierzchnia użytkowa lokalu - 62,3m2. Lokal składa się z: trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju. Układ funkcjonalny - dobry. Wejście do pokoi, kuchni i łazienki bezpośrednio z przedpokoju. Naświetlenie pokoi i kuchni światłem naturalnym - dobre. Wysokość pomieszczeń - 2,40m. Stan techniczny lokalu mieszkalnego - przeciętny. Stan techniczny lokalu mieszkalnego określono na podstawie oględzin zewnętrznych oraz informacji uzyskanych w SM Cichy Kącik. Więcej informacji można uzyskać w kancelarii komornika we Wrocławiu przy pl. Orląt Lwowskich 20e lub telefonicznie pod numerem: 71 717 51 51 ( Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu przetargu)

Suma oszacowania wynosi 315 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 236 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA III O. we Wrocławiu 31124034641111001009203230.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia

Marek Kosztowniak

Kancelaria Komornicza, pl. Orląt Lwowskich 20e, Wrocław, 53-605 Wrocław

tel. 71-717-51-51 / fax. 71-717-51-51

 http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/110778

Numer oferty: L/57/N/12/13
Region: dolnośląskie
Cena: 236.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie