Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Artur Wojnar na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-07-2014 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej z siedzibą przy Podwale 30, 50-040 Wrocław, pokój 357a, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy Komorowska 23A, 54-436 Wrocław, dla którego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 268 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 178 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 26 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: NORDEA BANK POLSKA SA 63 1440 1387 0000 0000 1073 5068. 

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 

Data oględzin

Godziny oględzin

07.07.2014

10:30 - 11:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej mieszczącym się pod adresem: Podwale 30, Wrocław, 50-040 Wrocław.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej

Artur Wojnar

Kancelaria Komornicza, Komandorska 53a, Wrocław, 53-342 Wrocław

tel. 717831208 / fax. 717831209

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/148771

Numer oferty: L/94/N/06/14
Region: dolnośląskie
Cena: 178.666,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie