Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej Tomasz Wieczorek  Kancelaria Komornicza we Wrocławiu zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 02-10-2014r. o godz. 14:00 w gmachu Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej ul. Podwale 30 sala nr 016 odbędzie się:  pierwsza licytacja ograniczonego  prawa rzeczowego - spółdzielczego własnościowego, prawa do  lokalu mieszkalnego położonego we Wrocławiu przy ul. Zaułek Rogoziński 19 (obręb Różanka)  będący w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "CHEMIK" we Wrocławiu. Przedmiotowy  lokal usytuowany jest na ósmej kondygnacji w budynku wielorodzinnym, dwuklatkowym.

Powierzchnia lokalu wynosi 41,30 m2 w skład lokalu wchodzą następujące pomieszczenia: dwa pokoje, kuchnia, łazienka, we oraz przedpokój. Lokal posiada piwnicę, która nie jest wykazana w księdze wieczystej. Lokal nie posiada balkonu. Dla przedmiotowego lokalu Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę oznaczoną nr KW.  

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 188 000,00 zł.  Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 141 000,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 18.800,00 zł. na rachunek bankowy komornika .. w banku PKO BP III O/WROCŁAW nr 51102052420000290200190777, w gotówce lub w postaci książeczki  oszczędnościowej  Banków upoważnionych, według prawa. bankowego do jej  wystawienia  zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.        .

Nieruchomość tą można oglądać w dniu 24-10-2014 r. w godzinach od 11:30 do 12:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy 'dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Fabrycznej Tomasz Wieczorek Kancelaria Komornicza we Wrocławiu pl. Teatralny       1/3 50-051 Wrocław tel.: 071 7886438 mail: wroclaw7@komornik.pl www.komornik-wroclaw7.pl

Numer oferty: L/128/N/09/14
Region: dolnośląskie
Cena: 141.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie