Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Radomir Radecki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-06-2014 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nowej Soli z siedzibą przy Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 106, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej przy Daszyńskiego 12, 67-400 Wschowa, dla której Sąd Rejonowy w Nowej Soli IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą we Wschowie prowadzi księgę wieczystą.

Suma oszacowania wynosi 153 612,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 115 209,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 361,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. we Wschowie 55 1020 3088 0000 8502 0032 2479.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 (termin oględzin przedmiotowej nieruchomości należy jednak wcześniej ustalić z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli Radomirem Radeckim) oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w sali nr 113 VI Zamiejscowego Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Nowej Soli z siedzibą we Wschowie 67-400 Wschowa, Pl. Kosynierów 1c .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Nowej Soli

Radomir Radecki

Kancelaria Komornicza, Pocztowa 16 lok 5, Wschowa, 67-400 Wschowa

tel. (65) 540 12 01 / fax. (65) 540 17 51

 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/144875

Numer oferty: L/49/N/06/14
Region: lubuskie
Cena: 115 209,00 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie