Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Andrzej Sienkiewicz na podstawie art. 953 kpe podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 stycznia 2014r. o godz. 14:01) w budynku Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim mającego siedzibę przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 w sali nr IV, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

w postaci działki nr 228/1 o powierzchni 0,12 ha częściowo zabudowanej murowanym domem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 176,74 m.kw, oraz murowanym budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości Wysokie przy ul. Rudnickiej gm. Międzyrzec Podlaski, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Radzyniu Podl. prowadzi księgę wieczystą. 

 Suma oszacowania wynosi 275 770,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 206 828,00 zł.   Licytant   przystępujący   do   przetargu   powinien   złożyć   rękojmię   w   wysokości   jednej   dziesiątej   sumy   oszacowania,   to   jest 27 577,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA 1 O. w Radzyniu Podlaskim 71 12402180 1111 0000 3699 3888

Rękojmia może być również złożona w formie książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego orzeczenia sądu o utracie rękojmi. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpe w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.9:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim w biurze obsługi interesanta odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia whisności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 Podstawa: obwieszczenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radzyniu Podlaskim Andrzej Sienkiewicz ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 3A, 21-300 RADZYŃ PODLASKI
tel.: 83 3522668
fax.: 83 3522668 

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/107136

Numer oferty: L/135/N/11/13
Region: mazowieckie
Cena: 206.828,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka