Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Jakub Jabłoński zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że  w dniu 21 lipca 2014r. o godz. 9.30 w budynku Sądu Rejonowego w Wyszkowie odbędzie się: pierwsza licytacja udziału 1/4 niewydzielonej części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Wyszkowie przy ul.Pułtuskiej 29.

- lokal mieszkalny o pow. użytkowej 48,93 m2 położony na drugim piętrze budynku wielorodzinnego składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju. Lokal mieszkalny ma urządzoną księgę wieczystą w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wyszkowie. udział 1/4 niewydzielonej części spółdzielczego własnościowego prawa do iokalu mieszkalnego oszacowany jest na kwotę 42.459,00 zł. Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 31.844,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 12.737,70 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg, w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Wpłaty rękojmi można dokonać na rachunek komornika nr: 32124056311111000050863961 nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia t/go nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wyszkowie Jakub Jabłoński ul. Daszyńskiego 21, 07-200 Wyszków tel.: 29 7425077 email: wyszkow@komornik.pl http: www.komornikwyszkow.pl

 

 

 

Numer oferty: L/140/N/06/14
Region: mazowieckie
Cena: 31.844,25 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie