Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie Mariusz Bieżuński  (tel. 46 854-20-33, e-mail: zyrardow.biezunski@komornik.pl) na podstawie art.  1013 ze zn.6 kpc w toku uproszczonej egzekucji z nieruchomości podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 15-11-2013r. o godz. 14:00 w kancelarii komornika mieszczącej się pod adresem: 96-300 Żyrardów, Al. Partyzantów 7  na I piętrze , odbędzie się :  druga licytacja stanowiących całość gospodarczą nieruchomości o łącznej pow. 2,0247ha położonych w miejscowości Żabia Wola przy ul. Brzozowej, gm. Żabia Wola, pow. grodziski, woj. mazowieckie:


1. nieruchomości niezabudowanej o pow. 1,7961ha złożonej z działek nr ewid. 115/5 i 115/10 2. nieruchomosci niezabudowanej o pow. 0,2278ha oznaczonej jako działka nr ewid. 115/6 stanowiąca komunikacje w terenach zabudowy mieszakaniowej (droga wewnętrzna) 3. nieruchomości o niezabudowanej o pow. 0,0008ha oznaczonej jako działka nr ewid. 115/8 wyposażona w transformator słupowy.

Łączna suma oszacowania w/w nieruchomości wynosi 718 359,00zł brutto, zaś cena wywołania jest równa 1/2  sumy oszacowania i wynosi 359 179,50 zł brutto. W/w kwoty są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania, to jest 71 835,90zł.

Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Jeżeli nabywca nie wykona w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa (art. 8671 kpc). Nabywca obowiązany jest uiścic cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przekracza 500,00zł, obowiązek nabywcy ogranicza sie do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, przy czym reszta powinna byc uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 kpc) pod rygorem utraty praw wynikających z nabycia (art. 872 § 1 kpc).
Licytacja odbywa się publicznie. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu (art. 8672 kpc). Na dwa tygodnie przed licytacją wolno oglądać nieruchomość od godz. 08:00  do godz. 16:00  oraz przeglądać w kancelarii komornika mieszczącej siępod adresem: 96-300 Żyrardów Al. Partyzantów 7 na I piętrze odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 68, poz.360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

 

Numer oferty: L/74/N/10/13
Region: mazowieckie
Cena: 359.179,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka