Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz zawiadamia na  podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 24.02.2016 roku o godz.13.00 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach sala XVI odbędzie się:

D R U G A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Zaborze gmina Morawica oznaczonej jako działki  gruntu  o numerach ewidencyjnych 52/6, 52/7, 52/8, 52/9 o łącznej powierzchni  0,3499 ha  

   - działka  nr ewid. 52/6 o pow.łącznej  0,1068 ha

   - działka  nr ewid. 52/7 o pow.łącznej  0,0815 ha

   - działka  nr ewid. 52/8 o pow.łącznej  0,0812 ha

   - działka  nr ewid. 52/9 o pow.łącznej  0,0804 ha

 

Działka gruntu nr 52/6 oszacowana jest na kwotę: ........................................  36.540,28 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę:  ................................................   24.360,18 zł.

Działka gruntu nr 52/7 oszacowana jest na kwotę: ........................................  27.884,20 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

dwie trzecie  wartości oszacowania tj. kwotę:  ...............................................   18.589,46 zł.

Działka gruntu nr 52/8 oszacowana jest na kwotę: ........................................  27.781,56 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

dwie trzecie  wartości oszacowania tj. kwotę:  ...............................................   18.521,04 zł.

Działka gruntu nr 52/9 oszacowana jest na kwotę: ........................................  27.507,85 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi:

dwie trzecie  wartości oszacowania tj. kwotę:  ...............................................   18.338,56 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika (PKO BP 07102026290000990200158667) lub w postaci książeczki oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

Nieruchomość tą można będzie oglądać od momentu obwieszczenia o licytacji zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Natomiast na dwa tygodnie przed licytacją akta sprawy wraz z elaboratem szacunkowym będzie można przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach za sygn.akt I Co 982/14.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. 

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Więcej informacji na stronie : http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/280702

Numer oferty: L/27/N/02/16
Region: świętokrzyskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka