Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniew Rudlicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 21-11-2013 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 21 w sali nr 215, odbędzie się druga licytacja prawa własności do lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z udziałem 40/1000 w częściach wspólnych budynku i gruntu, położonego: 41-808 Zabrze, ul. Wajzera, dla którego  Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zabrzu prowadzi księgę wieczystą. Lokal położony na 2 piętrze, o pow. 40,92 m2, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z WC i przedpokoju.  

Do lokalu przynależy piwnica o pow 4,05 m2. Okna i drzwi w stanie dobrym, na podłogach panele i płytki ceramiczne, CO z nitki, instalacje: elektryczna, wod-kan, gazowa. Cena wywołania wynosi  71 296,00zł i jest równa   2/3  sumy oszacowania. Suma oszacowania wynosi 106 944,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 10 694,40zł (jedna dziesiąta sumy oszacowania). Rękojmię można uiścić gotówką w kasie kancelarii komornika – Zabrze ul. Pułaskiego 17, lub  na konto  komornika:  Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Gliwicach 32 1020 2401 0000 0602 0143 9850 albo też w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępujący do licytacji powinien także złożyć pełnomocnictwo z podpisem urzędowo  poświadczonym (notarialne), z którego jednoznacznie wynika umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa do występowania w imieniu danego podmiotu (aktualny odpis z rejestru danego podmiotu) (art. 977 kpc). Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z Komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zabrzu przy ul.3-go Maja 21 w pok.109 odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz  operat szacunkowy biegłego sądowego.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniew Rudlicki Kancelaria Komornicza w Zabrzu, ul. Pułaskiego 17 tel./fax.(32) 271 29 45 e-mail zabrze1komornik@vp.pl

Numer oferty: L/21/N/10/13
Region: śląskie
Cena: 71.296,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie