Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Zbigniew Rudlicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-01-2014 O godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 21 w sali nr 215, odbędzie się druga licytacja prawa własności do lokalu mieszkalnego wraz z udziałem 75/1000 w częściach wspólnych budynku i działce gruntu, położonego: 41-800 Zabrze, ul. Damrota 47, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zabrzu prowadzi księgę wieczystą.

Lokal położony jest na 1 piętrze, o powierzchni użytkowej 36,30 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z WC. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 6,48 m2. W księdze wieczystej wpisany jest skład lokalu: I pokój, kuchnia, przedpokój i łazienka z WC, różnica wynika z przebudowy loggi na pomieszczenie kuchenne. Dobry stan stolarki okiennej PCV, zużyta stolarka drzwiowa, na podłogach - panele i płytki, ściany częściowo pomalowane, a w części wyłożone panelami, sufity nierówne, kasetony. W łazience płytki ceramiczne w słabym stanie. Lokal wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, CO z nitki, domofon.

Suma oszacowania wynosi 92 424.00zt zaś cena wywołania wynosi 61 616.00zł i jest równa 2/3 sumy oszacowania. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 9 242,40zł (jedna dziesiąta sumy oszacowania). Rękojmię można uiścić gotówką w kasie kancelarii komornika - Zabrze ul. Pułaskiego 17, lub na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Gliwicach 32 1020 2401 0000 0602 0143 9850 albo też w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Przystępujący do licytacji powinien także złożyć pełnomocnictwo z podpisem urzędowo poświadczonym (notarialne), z którego jednoznacznie wynika umocowanie osób udzielających pełnomocnictwa do występowania w imieniu danego podmiotu (aktualny odpis z rejestru danego podmiotu) (art. 977 kpc). Zgodnie z art. 37 krio małżonek przystępujący do licytacji powinien także złożyć dokument z podpisem urzędowo poświadczonym (notarialne), z którego jednoznacznie wynika zgoda współmażonka na nabycie nieruchomości z majątku wspólnego. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po uprzednim uzgodnieniu terminu z Komornikiem oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zabrzu przy ul.3-go Maja 21 w pok.109  odpis protokołu oszacowania Nieruchomości operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłego sądowego.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/109447

Numer oferty: L/12/N/12/13
Region: śląskie
Cena: 61.616,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie