Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Piotr Weiss na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 7 lipca 2014 r. o godz. 11:45 w sali nr 225 budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 21 odbędzie się pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego w postaci własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, położonego pod adresem  41-800 Zabrze, ul. Franciszkańska 24. wpisanego w rejestrze lokali własnościowych Zabrzańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu  VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.  Lokal położony na IX piętrze, składa się z jednego pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc. Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego wynosi 30,30 m2

Nieruchomość stanowiąca przedmiot licytacji została oszacowana na kwotę 65 100,00 zł. Cena wywołaniu w powyższej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania nieruchomości i wynosi kwotę 48 825,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% surm oszacowania nieruchomości t.j. kwotę 6 510,00 zł na rachunek urzędowy komornika:

PKO Bank Polski S.A. 1 Oddział Centrum w Gliwicach 81 1020 2401 0000 0202 0143 9843.  Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób najpóźniej do 6 lipca 2014 r. Szczegółowe informacje dotyczące prawa będącego przedmiotem licytacji dostępne są w kancelarii komornika lub na stronach internetowych: www.licytacje.komornik.pl.

Zgodnie z przepisem   art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W okresie dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość dłużnika w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zabrzu akta postępowania egzekucyjnego (sygn. akt nadzoru VIII Co 420/14).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nic złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym loku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Piotr Weiss ul. Rogoźnicka 241-800 Zabrze tel. 032 271-43-39 fax 375 03 39 e-mail:zabrze.weiss@komornik.pl        

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/146452                                                              

Numer oferty: L/13/N/06/14
Region: śląskie
Cena: 48.825,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie