Opis

Komornik   Sądowy   przy   Sądzie   Rejonowym   w Zabrzu Piotr Weiss na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej   wiadomości,   że   w   dniu 04-09-2014 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu z siedzibą przy 3 Maja 21, 41-800 Zabrze, pokój 215, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego i położonego przy ul. Hermisza 4c, 41-800 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 164 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 123 450,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 16 460,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. 81 1020 2401 0000 0202 0143 9843.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin

Godziny oględzin

20.08.2014 - 03.09.2014

15:00 - 16:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Zabrzu mieszczącym się pod adresem: 3 Maja 21, Zabrze, 41-800 Zabrze. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu licytacji dostępne są również w kancelarii komornika lub na stronie internetowej www.zabrzekomornik.pl.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Piotr Weiss Kancelaria Komornicza, Rogożnicka 2, Zabrze, 41-809 Zabrze tel. 32 271 43 39 / fax. 32 375 03 39 strona internetowa: www.zabrzekomornik.pl

Numer oferty: L/10/N/06/14
Region: śląskie
Cena: 123.450,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie