Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Kazimierz Wróbel na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-05-2015 o godz. 14:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Zabrzu, ul. 3-go Maja 21, 41-800 Zabrze, pokój 225, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Krakowska 75, 41-800 Zabrze, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu prowadzi księgę wieczystą. 

Suma oszacowania wynosi 111 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 83 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A 25 1020 2401 0000 0102 0297 1463.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:

Data oględzin

Godziny oględzin

11.05.2015 - 22.05.2015

11:00 - 15:00

oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Kazimierz Wróbel Kancelaria Komornicza, ul. Wolności 262, Zabrze, 41-800 Zabrze tel. 32/776-13-60 / fax. 32/776-13-60.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/218268

Numer oferty: L/15/N/05/15
Region: śląskie
Cena: 83.250,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie