Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Piotr Weiss na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26 listopada 2014 r. o godz. 11:00 w sali nr 210 budynku Sądu Rejonowego w Zabrzu mającego siedzibę przy ul. 3 Maja 21 odbędzie się pierwsza licytacja  lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego pod adresem 41-800 Zabrze, ul. Tarnopolska 26, dla którego Sąd Rejonowy w Zabrzu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.  Lokal o powierzchni użytkowej 116,85 m2, usytuowany na pierwszym piętrze, składa się z trzech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki z WC, pomieszczenia przynależnego piwnicy o powierzchni 19,49 m2. Z własnością lokalu związany jest udział 184/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności działki gruntu nr 5071/230 zapisanej w księdze wieczystej. 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot licytacji została oszacowana na kwotę 104 300,00 zł. Cena wywołania w powyższej licytacji jest równa 3/4 sumy oszacowania nieruchomości i wynosi kwotę 78 225,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania nieruchomości t.j. kwotę 10 430,00 zł na rachunek urzędowy komornika: PKO Bank Polski S.A. I Oddział Centrum w Gliwicach 81 1020 2401 0000 0202 0143 9843. 

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób najpóźniej do 25 listopada 2014 r. Szczegółowe informacje dotyczące prawa będącego przedmiotem licytacji dostępne są w kancelarii komornika lub na stronach internetowych: www.licytacje.komornik.pl oraz www.zabrzekomornik.pl

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W okresie dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość dłużnika w dni powszednie od godz. 15:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Zabrzu akta postępowania egzekucyjnego (sygn. akt nadzoru VIII Co 2973/13).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

 

Podstawa:    obwieszczenie   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zabrzu Piotr Weiss Kancelaria Komornicza 41-809 Zabrze, ul. Rogożnicka 2 tel. 32 27143 39, fax 32 375 03 39, e-mail: zabrze.weiss@komomik.pl, strona internetowa www.zabrzekomomik.pl

Numer oferty: L/95/N/06/14
Region: śląskie
Cena: 78 225,00 zł.
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie