Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zakopanem Waldemar Hosiawa zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18 marca 2014 r. o godz. 12:00 w sali nr 307 Sądu Rejonowego w Zakopanem odbędzie się:

                                            PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

położonej w Zakopanem w rejonie Gubałówki mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zakopanem. Nieruchomość Składa się z działki ewidencyjnej nr 33/2 obr. 16 o powierzchni 0,4584 ha. Od strony zachodniej nieruchomość przylega do drogi asfaltowej - ul. Gubałówka. Działka ma nieregularny wydłużony kształt umożliwiający racjonalne zagospodarowanie. Działka jest uzbrojona w sieć telekomunikacyjną oraz energetyczną. Działka nie jest zabudowana, nie jest ogrodzona i nie jest porośnięta drzewostanem leśnym. Teren porośnięty trawą. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Zakopane obszaru urbanistycznego " Gubałówka 1 " zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Zakopane nr XXVII/345/2008 z dnia 31.07.2008 roku działka ewidencyjna 33/2 obr. 16 położona jest w terenie oznaczonym symbolem l.R

Nieruchomość oszacowana została na kwotę 412.560,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 309.420,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 41.256,00 zł. w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika w Banku Pekao SA I Oddział w Zakopanem ul. Krupówki 19 nr: 43 1240 5165 1111 0000 5223 8530. Rękojmia złożona na rachunku bankowym będzie uwzględniona tylko po stwierdzeniu jej na wyciągu bankowym najpóźniej w dzień poprzedzający licytację.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym                              

w Zakopanem Waldemar Hosiawa                                                                                          

Kancelaria Komornicza w Zakopanem                                                                                    

34-500 Zakopane ul. Nowotarska 26 A

tel.: 18 2068499; fax.: 18 2068499; mail: zakopane@komornik.pl

 

 

Numer oferty: L/192/N/01/14
Region: małopolskie
Cena: 309.420,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka