Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik zawiadamia na podstawie art. 1013 ze zm. 6 kpc w związku z art. 871 kpc, że w dniu 11/08/2014 o godz. 9.30 w kancelarii Komornika Sądowego w Wieliczce odbędzie się: 

                                                   PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości gruntowej - zabudowanej położonej w miejscowości Zakrzów :

  1.   działka nr 135/9 o pow. 0,0707 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym

posiadająca księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce Wydział III Ksiąg Wieczystych w Wieliczce, ZWKW Niepołomice

  1.  udział w wysokości 1/5 części w działce nr 135/7 posiadająca księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Wieliczce Wydział III Ksiąg Wieczystych w Wieliczce, ZWKW Niepołomice
  2. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 628.000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 471.000,00 zł.
  3. Udział w nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 8.120,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania tj. kwotę: 6.090,00 zł.

Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem licytacji w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika 67102028920000520201548726 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa 500.00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 zł. przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12.00 dnia następnego.

Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10.00-12.00 Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Na działce posadowiony budynek mieszkalny o kontrakcji mieszanej (drewno-cegła). Do działki dostęp drogą utwardzoną w udziale stanowiącą własność dłużnika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik ul. Limanowskiego 30, 32-020 Wieliczka tel.: 12 2883555, 12 2781947 mail: wieliczka@komornik.pl http: www.wieliczka.komornik.pl

Numer oferty: L/141/N/06/14
Region: małopolskie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka