Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Radomsku Jerzy Radek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 18-02-2014 o godz. 08:50 w budynku Sądu Rejonowego w Radomsku z siedzibą przy Tysiąclecia 3, 97-500 Radomsko, pokój *, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości będącej wspólną własnością dłużników: położonej przy Zakrzówek Szlachecki , 97-561 Ładzice, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radomsku prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Przedmiotem licytacji jest: 1). Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w peryferyjnej części miejscowości Zakrzówek Szlachecki, w sąsiedztwie terenów zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz letniskowymi w rozproszonej zabudowie, w pobliżu zbiornika retencyjnego, w odległości ok. 11, 5 km od miejscowości Ładzice, stanowiącej ośrodek gminny, na nieruchomość w rzeczywistości składają się powstałe z podziału działek nr 799 i 800 następujące działki, oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 799/1, 799/2, 799/3, 800/1, 800/2 oraz 800/3 o łącznej powierzchni 2.864,00 m 2 działki opatrzone sygnaturą: 799/1 i 800/1 powinny być sprzedawane łącznie, podobnie jak kolejne pary działek: 799/2 i 800/2 oraz 799/3 i 800/3 przedmiotowe działki w przedstawionym powyżej układzie są ogrodzone płotem wykonanym z siatki metalowej powlekanej masą plastikową, wspartej na metalowych słupkach, osadzonych w betonowych stopach; ogrodzenie działek nr 799/3 i 8003 posiada metalową bramę i furtkę łączny kształt wyżej wymienionych par działek jest dobry, przy ich szerokości ok. 20 - 21 metrów działki nr 799/1, 799/3, 800/1 oraz 800/3 posiadają zadowalający dostęp komunikacyjny, zaś dojazd do działek nr 799/2 i 800/2 odbywa się z nieurządzonej drogi (dojazd wyznaczony geodezyjnie, wymagający nakładów z jego urządzeniem) działki nr 799/2, 799/3, 800/2 oraz 800/3 posiadają przyłącze do sieci energetycznej, natomiast brak jest w pobliżu sieci wodociągowej, działki nr 799/1 i 800/1 posiadają przyłącze do sieci energetycznej oraz możliwość przyłączenia się do sieci wodociągowej część frontowa działek nr 799/3 i 800/3 wykazuje znaczną - dochodzącą nawet do 3 metrów - różnicę poziomu, w stosunku do ich dalszej części na działce nr 800/1 znajduje się kontener, który nie jest składnikiem nieruchomości (nie jest trwale związany z gruntem), natomiast na działce nr 799/2 znajdują się fundamenty z uzbrojeniem, przygotowane pod altanę, powodujące duże zużycie techniczne i funkcjonalne związane z ograniczeniami swobodnego zagospodarowania działek przez przyszłego inwestora działki są zalesione drzewostanem sosnowym o zróżnicowanym wieku (wynoszącym średnio 30 lat) i średnim zadrzewieniu, drzewostan działek stanowi walor środowiskowy terenu, nieruchomość posiada wysokie walory środowiskowe stan prawny nieruchomości: * dział IV księgi wieczystej urządzonej dla licytowanej nieruchomości jest obciążony wpisami hipotek 1) księga wieczysta urządzona dla licytowanej nieruchomości zawiera nieaktualne dane, niezgodne z rzeczywistym stanem prawnym obowiązującym dla nieruchomości, wskazuje bowiem, że nieruchomość miałaby obejmować jedynie dwie działki, figurującą w ewidencji gruntów pod numerami: 799 oraz 800 o łącznej powierzchni: 0,2700 ha. Tymczasem w wyniku dokonania odnowy ewidencji gruntów i przeprowadzenia wówczas stosownych pomiarów wskazane działki zostały podzielone i utworzono z nich następujące działki o łącznej powierzchni 2.864,00 m 2: a). działka figurująca pod nr 799/1 posiada powierzchnię 595,00 m 2, b). działka figurująca pod nr 799/2 posiada powierzchnię 413,00 m 2, c). działka figurująca pod nr 799/3 posiada powierzchnię 489,00 m 2, d). działka figurująca pod nr 800/1 posiada powierzchnię 466,00 m 2, e). działka figurująca pod nr 800/2 posiada powierzchnię 406,00 m 2, f). działka figurująca pod nr 800/3 posiada powierzchnię 495,00 m 2, Szczegółowe oznaczenie wartości poszczególnych działek, składających się na licytowaną nieruchomość: - wartość działki opatrzonej sygnaturą 799/1 oszacowano na kwotę: 14.255,00 zł, - wartość działki opatrzonej sygnaturą 799/2 oszacowano na kwotę: 8.341,00 zł, - wartość działki opatrzonej sygnaturą 799/3 oszacowano na kwotę: 9.413,00 zł, - wartość działki opatrzonej sygnaturą 800/1 oszacowano na kwotę: 11.164,00 zł, - wartość działki opatrzonej sygnaturą 800/2 oszacowano na kwotę: 8.200,00 zł, - wartość działki opatrzonej sygnaturą 800/3 oszacowano na kwotę: 9.529,00 zł.

Suma oszacowania wynosi 60 902,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 45 676,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 090,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA w Bełchatowie 70 10203958 0000 9702 0095 1434.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:45 do godz. 08:50 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Radomsku mieszczącym się pod adresem: Tysiąclecia 3, Radomsko, 97-500 Radomsko.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Radomsku

Jerzy Radek

Kancelaria Komornicza, ul. Reymonta 62, Radomsko, 97-500 Radomsko

tel. 44683958 / fax. 446839548

 

Numer oferty: L/178/N/01/14
Region: łódzkie
Cena: 45.676,50 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka