Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu Paweł Piotrowski zawiadamia na podstawie ait. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 18 lutego 20L5 r. o godzinie 11.00 w sali Sądu Rejonowego w Zwoleniu I Wydział Cywilny  odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomość gruntowa składająca się z działek nr nr nr 377, 378, 379, 380, 381 i 382 o łącznej powierzchni 3,9800 ha położonych w miejscowości Załazy, gmina Przyłęk, powiat zwoleński, województwo mazowieckie. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą, którą prowadzi Sąd Rejonowy w Zwoleniu IV Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Zwoleniu.

Nieruchomość oszacowana iest na łączną kwotę : 380.100,00 zł Cena wywołania wynosi : 285.075,00 zł Wartość rękojmi : 38.010,00 zł

WYCENA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁEK :

działka nr 377 o powierzchni 1,7500 ha jest na kwotę : 189.000,00 zł Cena wywołania : 141.750,00 zł Wartość rękojmi : 18.900,00 zł

działka nr 378 o powierzchni 0,2100 ha oszacowana jest na kwotę : 6.400,00 zł Cena wywołania : 4.800,00 zł Wartość rękojmi : 640,00 zł działka nr 379 o powierzchni 0,1600 ha jest na kwotę : 5.800,00 zł Cena wywołania : 4.350,00 zł Wartość rękojmi: 580,00 zł

działka nr 380 o powierzchni 1,5600 ha jest na kwotę : 169.000,00 zł Cena wywołania : 126.750,00 zł Wartość rękojmi; 16.900,00 zł działka nr 381 o powierzchni 0,1800 ha jest na kwotę : 5.500,00 zł Cena wywołania : 4.125,00 zł Wartość rękojmi : 550,00 zł działka nr 382 o powierzchni 0,1200 ha jest na kwotę : 4.400,00 zł Cena wywołania ; 3.300,00 zł Wartość rękojmi: 440,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 czyści sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Rękojmię można także uiścić na konto komorn.ka : PKO BP S.A. I O/Radorn 34 1020 4317 0000 5402 0144 01.14. Zgodnie z przepisem art 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik,komornik,ich małżonkowie,dzieci,rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze u rzędowym, licytant który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia takiego nie przedstawiły. Nieruchomości w/w można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniem terminu z komornikiem. Operaty szacunkowe w/w nieruchomości znajdują się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji 1 przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej 1 nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z. chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Jeżeli nieruchomość ma być nabyta do majątku wspólnego małżonków, do licytacji winni przystąpić oboje małżonkowie, bądź jeden z małżonków posiadający pełnomocnictwo drugiego małżonka l podpisem urzędowo poświadczonym.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zwoleniu Paweł Piotrowski Kancelaria Komornicza w Zwoleniu 26-700 Zwoleń, ul. Kościelna 1 tel.: (48) 676-22-00, fax: (48) 676-22-00, 2wolen.komornik.pl

Numer oferty: L/13/N/02/14
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka