Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Aleksandra Puchacz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 24-04-2015 o godz. 09:45 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy Akademicka 1, 22-400 Zamość,  odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy ul. Lubelskiej, 22-400 Zamość.

Opis nieruchomości:

nieruchomość oznaczona jako działka gruntu numer 208 o powierzchni 0,1295 ha, położona w Zamościu przy ul. Lubelskiej. Obręb 0001 miasto Zamość. Działka zabudowa jest budynkiem o funkcji mieszkalno-produkcyjnej, budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym. Plac utwardzony klińcem, żużlem i płytami betonowymi wylewanymi. Najbliższe otoczenie nieruchomości to zabudowa jednorodzinna i usługi komercyjne.

Suma oszacowania wynosi 1 075 912,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 717 274,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 107 591,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Polska Kasa Opieki SA II O. w Zamościu 41 1240 2005 1111 0010 2509 2674.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Podstawa: obwieszczenie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Aleksandra Puchacza, Kancelaria Komornicza, Wyszyńskiego 3, Zamość,  22-400 Zamość, tel. 84 639 18 47 / fax. 84 639 18 47.

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/181576

Numer oferty: L/93/N/03/15
Region: lubelskie
Cena: 717.274,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom