Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Andrzej Szcząchor na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-05-2015 o godz. 10:40 w budynku Sądu Rejonowego w Zamościu z siedzibą przy , 22-400 Zamość, odbędzie się druga licytacja nieruchomości położonej przy Atamanowa, Zamość, dla której Sąd Rejonowy w Zamościu prowadzi księgę wieczystą. 

Opis nieruchomości:

nieruchomość opisana jako prawo wieczystego użytkowania i prawo własności budynku stanowiącego odrębna własność, działka numer 127/2 o pow. 0,0698 ha położona w miejscowości Zamość, ul. Atamanowa i posiadającą założoną Księgę Wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zamość. 

Cena oszacowania tej nieruchomości wynosi kwotę 351.700,00-zł. Cena wywołania za tą nieruchomość wynosi kwotę 234.466,67-zł zaś wysokość wadium jako 1/10 ceny oszacowania kwotę 35.170,00-zł.

Suma oszacowania wynosi 351.700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 234.466,67 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO BP S.A 95 1020 5356 0000 1102 0007 6711.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego .

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zamościu Andrzej Szcząchor Kancelaria Komornicza, Wojska Polskiego 67, Zamość, 22-400 Zamość tel. 84 639 2623 / fax. 84 639 2623.

LOKALIZACJA DOSTĘPNA POD LINKIEM:

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/219217

Numer oferty: L/13/N/05/15
Region: lubelskie
Cena: 234.466,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka