Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie Tomasz Nowakowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 11-02-2014 o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego w Myszkowie z siedzibą przy Kwiatkowskiego 2, 42-300 Myszków, pokój 3, odbędzie się druga licytacja ułamkowej części nieruchomości  położonej przy Spokojna w Żarkach Letnisko, 42-311 Żarki Letnisko, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie prowadzi księgę wieczystą.

Opis nieruchomości: Udziału 3/24 w nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Żarki Letnisko przy ul. Spokojnej, która składa się z działki gruntu o nr. ewid. 703/11 o pow. 0,0688 ha. stanowiącego własność na zasadach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej Agnieszki i Fabiana Cholewka. Nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą  Nieruchomość stanowi drogę wewnętrzną dojazdową do ulicy Spokojnej.

Suma oszacowania wynosi 3 949,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 2 632,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 394,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto sądu: BGK Oddział Katowice 31 1130 1091 0003 9087 8790 0001 .

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360) komornicy sądowi wykonujący czynności egzekucyjne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, w przypadku sprzedaży towarów, wystawiają w imieniu dłużnika i na jego rachunek faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży tych towarów. Fakturę wystawia się, jeżeli na dłużniku spoczywa obowiązek podatkowy związany ze sprzedażą towarów.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Myszkowie

Tomasz Nowakowski

Kancelaria Komornicza, Pułaskiego 12, Myszków, 42-300 Myszków

tel. 343552011 / fax. 343552011

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Search

Numer oferty: L/143/N/01/14
Region: śląskie
Cena: 2.632,67 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Działka