Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Krzysztof Gronek na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu: 10 lutego 2014r. o godz, 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu mającego siedzibę przy ul. Żeromskiego 5 w sali nr 114, odbędzie się: pierwsza licytacja nieruchomości.Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa o powierzchni użytkowej 5 l,40 m2 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 2,95m2, położona Zdzieszowicach przy ul. Piastów 9C. Z lokalem związany jest udział w wysokości 109/10000 w nieruchomości wspólnej tj. w części budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu, a także udział w działce gruntu.     Przedmiotowy grunt oznaczony jest w ewidencji gruntów i budynków (kataster nieruchomości) jako działka ewidencyjna nr 160/19, arkusz mapy, obręb 0007 Zdzieszowice o powierzchni 0,3416ha. Nieruchomość lokalowa ma założoną księgę wieczystą, nieruchomość gruntowa ma założoną księgę wieczystą. Obie księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie Koźlu - V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Suma oszacowania wynosi 100.000,00 zł zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 75.000, 00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 10.000,00 zl na konto Komornika: PKO BP SA Kędzierzyn-Koźle 76 1020 3714 0000 4302 0080 2454 najpóźniej do dnia 07-02-2014r. przy czym kopię dowodu wpłaty rękojmi należy okazać w kancelarii Komornika najpóźniej do dnia 07-02-2014r. do godz. 15:00 bądź w gotówce w kasie kancelarii Komornika lub w kasie Sądu.

Zgodnie z przepisem art.976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Każdy zainteresowany zakupem będzie mógł dokonać oględzin przedmiotowej nieruchomości po uprzednim ustaleniu terminu z Komornikiem, ponadto w ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją od godz. 07:30 do 13:00 można przeglądać w Kancelarii Komornika operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Numer oferty: L/25/N/12/13
Region: opolskie
Cena: 75.000,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie