Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Mirosława Wójcicka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 6 października 2014 roku  o godz. 11.20 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się: druga licytacja nieruchomości położonej w miejscowości Zebrzydowice gm. Kalwaria Zebrzydowska stanowiącej współwłasność dłużników posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach.

Są to działki o łącznej powierzchni 7441m2  zabudowane budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym, oznaczonym numerem porządkowym Zebrzydowice, wolnostojącym, parterowym z poddaszem nieużytkowym, z sutereną.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 337.400,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 224.933,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj kwotę: 33.740,00 zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika: 83 1240 4197 1111 0010 2228 0560 Bank Pekao S.A.O/Wadowice najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika  albo najpóźniej do rozpoczęcia przetargu.

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn. I Co 1986/12 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach Mirosławy Wójcickiej  w Wadowicach ul. Mickiewicza 27/7 akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

 

Podstawa: Obwieszczenie Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach 

Mirosława Wójcicka

Kancelaria Komornicza 34-100  Wadowice , ul. Mickiewicza 27/7

tel/fax:  033 873 26 65, 

www.komornik.wadowice.pl, 

email:  wadowice.wojcicka@komornik.pl 

http://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/161854

Numer oferty: L/12/N/09/14
Region: małopolskie
Cena: 224.933,33 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka