Wesołych Świąt!
to jest gwiazdka

Opis

Syndyk masy upadłości

Progres Investment SA w upadłości likwidacyjnej

ogłasza

 

przetarg na nabycie

PRAWA WŁASNOŚCI

SAMODZIELNEGO LOKALU MIESZKALNEGO,

usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym

w Zielonce przy ul. Nauczycielskiej 2 m. 45 o pow. 78,30 m2

wraz z piwnicą nr 45 o pow. 3,00 m2,
dla której  Sąd Rejonowy w Wołominie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę wieczystą za nr WA1W/00101988/9

 

  1. Opis przedmiotu sprzedaży: nieruchomość jest usytuowana na czwartym piętrze budynku  wielolokalowego i składa się z 5 pokoi, kuchni, łazienki, w.c. i przedpokoju. Otoczenie stanowi zabudowa mieszkalna wielorodzinna i jednorodzinna oraz budynek szkoły. Dobra dostępność komunikacyjna, ulica utwardzona. Dobry stan techniczny.

 

  1. Tryb sprzedaży: Sprzedaż określona niniejszym obwieszczeniem zostanie przeprowadzona w formie PRZETARGOWO-AUKCYJNEJ z uwzględnieniem przepisów prawa upadłościowego i naprawczego, w szczególności art. 320 puin.

 

  1. Cena wywoławcza: 313.800,00 zł brutto (255.121,96 zł + należny podatek VAT 23%).

 

  1. Warunki sprzedaży: Sędzia-Komisarz postanowieniem z dnia 3 czerwca 2016 r. zatwierdził warunki sprzedaży określone niniejszym obwieszczeniem oraz szczegółowym regulaminem, stanowiącym integralną część obwieszczenia.Pisemny egzemplarz regulaminu, za pokwitowaniem jego odbioru, zainteresowane podmioty otrzymają wraz z materiałami merytorycznymi dotyczącymi przedmiotu sprzedaży.

 

  1. Termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia 26 lipca 2016  r. włącznie, osobiście w biurze podawczym Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100A w godzinach pracy Sądu, względnie wysłać ofertę na adres tegoż Sądu listem poleconym w sposób i według zasad określonych regulaminem. OFERTA MUSI ZAWIERAĆ ELEMENTY WSKAZANE W REGULAMINIE SPRZEDAŻY.

 

  1. Wadium: należy wpłacić na rachunek bankowy wskazany treścią regulaminu do dnia 26 lipca 2016 r. włącznie wadium w kwocie 32.000,00 zł, przy czym za datę wniesienia wadium uważany będzie dzień jego wpływu na podany rachunek bankowy sprzedającego.

 

  1. Informacje i materiały: Materiały merytoryczne dotyczące nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży oraz szczegółowy regulamin wraz z wzorami wymaganych regulaminem oświadczeń można otrzymać w Kancelarii Syndyka w Warszawie, ul. Belgijska 11 lok. 5, tel/faks: 22 2035757 w godz. 10.00 - 16.00, Nieruchomość będącą przedmiotem sprzedaży można oglądać i lustrować po wcześniejszym uzgodnieniu.

 

  1. Termin otwarcia ofert: W dniu 28 lipca 2016 r. na posiedzeniu jawnym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w Warszawie przy ul. Czerniakowskiej 100 A w sali rozpraw nr A119 o godz. 10:35 syndyk w obecności i pod nadzorem Sędziego-Komisarza przystąpi do publicznego otwarcia złożonych ofert pisemnych, a następnie w razie konieczności przeprowadzi aukcję, której zasady określa regulamin sprzedaży.

 

  1. Zastrzeżenie: Sprzedający-syndyk zastrzega sobie prawo odwołania, unieważnienia, względnie zamknięcia procedur przetargowo-aukcyjnych bez wyłonienia nabywcy w każdym czasie, również z innych przyczyn, jak określonych treścią niniejszego obwieszczenia i regulaminu.
Numer oferty:
Region: mazowieckie
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Mieszkanie