Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 25.06.2014 r. o godz. 9.30 w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu sala 333 odbędzie się:

                                                     DRUGA LICYTACJA

nieruchomości położonej w miejscowości Złotkowo działka numer 4/26, gmina Suchy Las przy ul. Srebrnej posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 672.300,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 448.200,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 67.230,00 zł. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w siedzibie kancelarii, bądź na rachunek bankowy Komornika w Banku PKO BP SA I o/Poznań nr 28 1020 4027 0000 1802 0290 3714 lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tą można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego Poznań - Stare Miasto w Poznaniu zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sygn. akt II Co 5851/13/3/N w dniach od 10.06.2014 r. do 25.06.2014 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Podstawa: obwieszczenie Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki ul. Pszenna 7, 61-663 Poznań tel. 61 6576325 fax 61 6576255 e-mail poznan12@komornik.pl

http://www.licytacje.komornik.pl/Notice/Details/147870

Numer oferty: L/30/N/06/14
Region: wielkopolskie
Cena: 448.200,00 zł
Źródło: Licytacja komornicza
Rodzaj: Dom
Działka